Menu

Politik og vedtægter

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Næsby Boldklub og har hjemsted i Odense Kommune.

Foreningen er stiftet den 30. maj 1938.

Foreningens spilledragt er blå bluse og blå benklæder, hvor det er muligt.

Foreningen skal være tilsluttet Dansk Boldspil Union (DBU) under Dansk Idrætsforbund (DIF).

§2 Formål.

Næsby Boldklub har til formål gennem boldspil og andre fritidsinteresser at virke for fællesskabet og det sociale liv i foreningen for alle aldersgrupper. Det er også foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for foreningen og samfundet generelt.

§3 Medlemskab

Foreningen består af aktive og passive medlemmer.

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningen. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forælder eller værge.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Aktive medlemmer skal have gyldigt spillercertifikat efter gældende regler – inden man er spillerberettiget for foreningen.

Medlemmerne er pligtige til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formål.

§4 Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode – ifølge gældende kontingentbestemmelser. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles, først herefter kan spillercertifikat udleveres.

§5 Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer, opkrævningsform og spørgsmål om kontingentrestancer fastsættes af bestyrelsen.

§6 Restance.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Overholdes betalingen ikke, kan vedkommende slettes og optages ikke som medlem igen, før restancen er betalt. Samtidig indberettes medlemmet til DBU.

Medlemmerne er selv ansvarlige for at holde kassereren underrettet om aktuel adresse.

§7 Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion afgøres ved almindelig stemmeflertal.

§8 Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i Odense Kommune inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel og gyldig indkaldelse er annoncering på Næsby Boldklubs hjemmeside og opslag i klubhuset.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udleveres til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab ved generalforsamlingens start.

Samtlige medlemmer, der har betalt kontingent forinden generalforsamlingen og er fyldt 18 år har adgang,  tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

Forælder eller værge til et gyldigt medlem under 18 år har møde- og taleret.

Det er således kun gyldige medlemmer, aktive som passive der er fyldt 18 år, der har stemmeret og dermed har indflydelse på valg. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Der kan dog stilles med maksimalt én fuldmagt pr. stemmeberettiget medlem.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§9 Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag behandles.
  7. Valg til bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter.

  1. Valg af ekstern revisor for 1 år.
  2. Eventuelt.

§10 Generalforsamlings ledelse.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger afgøres ved almindelig flertal.

Dog kræver vedtægtsændringer § 17 og beslutning om foreningens opløsning § 18 kvalificeret flertal.

For at modtage valg til en tillidspost må vedkommende enten være personligt tilstede eller have afleveret skriftlig erklæring om, at man er villig til at modtage valg. Erklæringen skal forefindes hos bestyrelsen på dagen, hvor generalforsamlingen afholdes.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog kun 1 medlem.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§11 Ekstraordinær generalforsamling.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen eller hvis 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer afgiver skriftligt krav herom.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden på Næsby Boldklubs hjemmeside og opslag i klubhuset. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter begæringen er modtaget.

§12 Bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan oprette og nedlægge nødvendige udvalg/afdelinger til at varetagelse af foreningens mange forskellige opgaver.

Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter skal være fyldt 18 år, være medlem og vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der laves et referat af hvert møde.

Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.

Formanden vælges af generalforsamlingen, - i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 2 og 3.

Suppleanter kan efter bestyrelsens vurdering inddrages i bestyrelsens arbejde.

2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Fratræder formanden i utide – indtræder næstformanden midlertidigt som formand - indtil den efterfølgende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig således, at alle arbejdsgrupper/udvalg har et bestyrelsesmedlem som ansvarlig kontaktperson eller som medlem.

Hvis der opstår behov for afstemning i bestyrelsen, tæller formandens stemme dobbelt i tilfælde af stemmelighed.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan udnævne et medlem som æresmedlem efter fortjenstfuld arbejde for klubben. Udnævnelsen foretages så vidt muligt på den årlige generalforsamling.

§13 Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Ønsker Næsby Boldklub at optage lån, kræves der underskrifter af den samlede bestyrelse, som underskriver på foreningens vegne.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Ønsker Næsby Boldklub at optage et kortfristet lån, eller at udvide kassekreditten, har
formand og kasserer/bestyrelsesmedlem sammen, bemyndigelse til at foretage denne
handling, på foreningens vegne.
Den øvrige bestyrelse og øverste daglige leder af foreningen, skal dog forinden
orienteres om handlingen, før den iværksættes.

§14 Regnskab og regnskabsår.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal i god tid afgive et årsregnskab til revisoren for regnskabsåret. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet revideres af ekstern revisor.

Bestyrelsen udarbejder hvert år inden generalforsamlingen budget for det kommende år. Ønsker fra de enkelte afdelinger / udvalg indhentes først. Bestyrelsen skal godkende budgettet inden endelig godkendelse finder sted på den årlige generalforsamling.

§15 Ordensregler.

Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter de anvisninger bestyrelsen og/eller trænerne giver med hensyn til ro og orden på foreningens anlæg, samt gennemførelse af rationel træning.

§16 Spiritusbevilling. 

Bestyrelsen er til enhver tid undergivet lov om restaurationsvirksomhed.

§17 Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 Opløsning.

Ved beslutning om foreningens opløsning skal der til den ekstraordinære indkaldte generalforsamling være mødt mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Skulle der ikke være fremmødt så stort et antal, skal der med mindst 14 dages varsel  indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes inden 6 uger. Ved denne ny ekstraordinære generalforsamling kan en opløsning af foreningen afgøres ved 2/3 flertal  -  uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 Ved en evt. opløsning af foreningen bestemmer generalforsamlingen fordelingen af foreningens ejendele og midler, som primært skal til en anden forening i Odense Kommune, der udfører børne- eller ungdomsarbejde.

§19 Ikrafttræden af vedtægter.

Vedtagelse af ændringer afløser tidligere vedtægter.

Således ændret på generalforsamlingen, den 25. februar 2014.

Dirigent: Erik Knabe       

Bestyrelsen:   Poul Jørgensen, fmd.             Erik Bech            Ron Larsen         Finn Nielsen     

                         Steen Nielsen     Allan Hvitfeldt       Mads Bundesen       Thomas Knudsen

Luk