Menu

Persondatabeskyttelse

Persondatabeskyttelse

I forbindelse med dit medlemskab i Næsby Boldklub behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Næsby Boldklub.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab i Næsby Boldklub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Næsby Boldklub er dataansvarlig – kontaktinformation

Næsby Boldklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Næsby Boldklub kan kontaktes her:

Næsby Boldklub
Stærehusvej 31, 5270 Odense N

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab i Næsby Boldklub. Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Næsby Boldklub hvilket omfatter:

 • -  orientering om Næsby Boldklubs s aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve.
 • -  registrering af score
 • -  turneringsplanlægning og -afvikling
 • -  håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • -  opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • -  afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • -  brug af situationsbilleder taget i og omkring banen både i dagligdagen og under turneringer
 • -  administration, registrering og evt. offentliggørelse af spillere, vedrørende talenthåndtering og scouting.
 • -  oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
 • -  hvis du som frivillig indtræder i Næsby Boldklubs bestyrelse eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 b, idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt, der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Næsby. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

- Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt andre fodboldrelevante oplysninger som eventuel tidligere klubber.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest. Desuden indhentes der kontonummer til udbetaling af honorar.

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • -  Forbund (DBU samt Lokalunion og/eller Divisionsforeningen)
 • -  DBU Kluboffice
 • -  Quickpay, Clearhaus og Nets(via Kluboffice)
 • -  Bestyrelsen og trænerne
 • -  Politiet når vi indhenter børneattester
 • -  Skat
 • - Dataløn

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Næsby Boldklub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 3 måneder for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Dog med undtagelse af data i Kluboffice, som udbydes af DBU. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Her opfordrer vi til, at du selv går ind og retter dine stamdata, såfremt der sker ændringer i dine oplysninger. Dette kan gøres via MitDBU på web, eller via spillerapp’en Driblr samt via Fodbold app’en. Alternativt kan du også få rettet data gennem din klubs KlubOffice system, da dette har sammenhæng til DBU’s centrale database.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Luk